001

บทนำ

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้เริ่มให้มีการใช้บทเรียน thai-learning เป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียน School Onlineครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง ชั้นมัธยมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
002

thai-learning คืออะไร

อีเมล พิมพ์ PDF

คำว่า thai-learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้นๆ กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...
003

ประโยชน์

อีเมล พิมพ์ PDF

School Online จะ เป็นสรรพวิชา (เป็นศูนย์รวมของสรรพวิทยาการ) ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non Formal Education)

อ่านเพิ่มเติม...
ukash |